HÈRENCIES/DONACIONS
 • Acceptació d’herència
 • Testaments
 • Pactes successoris
 • Declaració d’hereus
 • Donacions
COMPRAVENDES/IMMOBILIARI
 • Compravenda d’immobles
 • Constitució de servituds
 • Declaració d’obra nova
 • Divisions en règim de propietat horitzontal
 • Segregacions i agregacions
 • Actes de notorietat

 

FINANÇAMENTS/GARANTIES
 • Préstec i crèdits hipotecaris
 • Préstecs i crèdits amb altres garanties real reals o personals
 • Constitució d’hipoteca
 • Penyores
 • Garanties financeres
 • Avals
MERCANTIL
 • Constitució i extinció de societats anònimes o de responsabilitat limitada
 • Augments i reducció de capital
 • Apoderaments
 • Fusions, escissions, transformacions
 • Compravenda d’accions o participacions
 • Elevació a públic d’acords socials

 

DRET DE FAMÍLIA
 • Poders personals
 • Poders per a plets
 • Capítols matrimonials
 • Testament vital
ACTES I LEGITIMACIONS
 • Actes de presència
 • Actes de dipòsit
 • Actes de referència
 • Actes de protocol·lització
 • Legitimació de signatures